del med andre

 

Medlemmer af Den Jyske Operas bestyrelse pr. 1. januar 2011 

Direktør
Dan Boyter, formand                           

Musikchef
Palle Kjeldgaard, næstformand 

Byrådsmedlem
Tore Müller     

Sceneinstruktør
Elisabeth Linton                      

Konsulent
Jesper Bay                                       

Produktionsleder 
Kristian Lager  

Budgetkonsulent
Lars Olsen  

Fhv. byrådsmedlem
Gete Villefrance

Fra Den Jyske Operas vedtægter §3

Den Jyske Opera ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.

Medlemmer udpeges således :
1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden. 1 af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.
2) Århus Kommune (1 medlem)
3) Kunstrådet (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have operafaglig indsigt)
4) Den Jyske Operas medarbejdere (1 medlem)
5) Danmarks Teaterforeninger (1 medlem)
6) LandsdelsOrkesterForeningen (1 medlem).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Fra Den Jyske Operas vedtægter §4

Stk. 1. Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af Den Jyske Operas anliggende, fastsætter selv ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Over det på et bestyrelsesmøde passerede føres en protokol, der tilstilles mødedeltagerne til godkendelse. Er indsigelse mod protokollatet ikke fremsat senest 8 dage efter dets modtagelse, betragtes det som godkendt.

Den Jyske Opera
Musikhuset Aarhus
Skovgaardsgade 2C
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 91 10
post(at)jyske-opera.dk

følg os